Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Anton Minskiy smiley
6,620.36
SERGEY NADTOCHIY
4,931.60
Evgeny Nabiulin smiley
4,448.10
Kristina Yaroshevich
3,670.68
Aleksey Grishin smiley
3,061.66
Alexey Kucherov
2,301.46
Sergey Kurokhtin smiley
2,284.87
Kirill Bulatov
693.35
Dmitry Glotikov smiley
252.88
Oleg Minyukov
131.63

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/21/19
105.07

35.35
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/21/19
40.90

51.51
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/21/19
35.72

49.16
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/21/19
17.92

44.91
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/15/19
214.24

56.78
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
9/14/19
45.05

66.49
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/14/19
20.59

30.40
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/13/19
195.01

58.97
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
9/12/19
22.53

48.37
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/11/19
59.73

23.63
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
284.41

108.87
Anton Minskiy smiley
Usman (RU / 0)
9/8/19
113.17

38.08
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
43.81

49.06
Kirill Bulatov
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
22.68

66.64
Dmitry Glotikov
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
19.33

60.14
Dmitry Glotikov
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
19.32

68.20
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/7/19
41.45

32.06
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/7/19
28.74

59.31
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/4/19
0.00

50.29
Dmitry Glotikov
Shevlino (RU)
9/4/19
0.00

69.67
Dmitry Glotikov
Shchekino (RU / 0)
9/1/19
107.29

33.98
Sergey Kurokhtin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/31/19
356.03

93.62
Anton Minskiy smiley / Alex Kucherov
Usman (RU / 0)
8/31/19
240.52

64.33
Sergey Kurokhtin smiley
Usman (RU / 0)
8/31/19
237.54

64.79
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
8/29/19
49.91

42.27
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/28/19
68.78

46.57
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/28/19
10.18

103.14
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/26/19
224.33

72.43
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/25/19
144.71

56.71
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/25/19
0.00

44.93
Kirill Bulatov
Shchekino (RU / 0)
8/24/19
33.29

59.81
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/24/19
24.12

30.55
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/23/19
240.25

37.63
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
8/22/19
360.90

56.32
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/20/19
141.90

43.23
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/20/19
24.39

127.07
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/19/19
62.85

35.78
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/15/19
373.14

73.53
Aleksey Grishin / Dmytry Borovyk
Vinon Gld (FR)
8/15/19
51.93

33.97
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/15/19
16.46

65.80
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/14/19
484.87

86.66
Aleksey Grishin / Dmytry Borovyk
Vinon Gld (FR)
8/13/19
270.22

89.82
Anton Minskiy smiley
Usman (RU / 0)
8/13/19
245.32

54.29
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
8/11/19
282.59

63.37
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
8/11/19
227.00

72.34
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/11/19
173.36

39.63
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/11/19
146.61

50.40
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
8/11/19
58.48

28.81
Oleg Minyukov smiley
Shchekino (RU / 0)
8/11/19
0.00

50.64
Sergey Kurokhtin smiley
Usman (RU / 0)
8/10/19
406.44

84.31
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/21/19
48.43

30.78
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/21/19
23.85

44.84
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/21/19
7.18

49.34
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/21/19
4.15

41.09
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/15/19
105.02

32.58
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
9/14/19
27.38

53.60
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/14/19
11.27

19.93
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/13/19
47.96

29.01
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
9/12/19
9.57

29.88
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/11/19
28.41

11.57
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
49.37

15.07
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
22.52

30.34
Kirill Bulatov
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
9.11

52.67
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
8.12

52.66
Anton Minskiy smiley
Usman (RU / 0)
9/8/19
5.44

42.50
Dmitry Glotikov
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
5.30

82.80
Dmitry Glotikov
Shchekino (RU / 0)
9/7/19
22.45

25.82
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/7/19
14.33

83.68
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/1/19
54.67

22.47
Sergey Kurokhtin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/31/19
191.77

59.58
Anton Minskiy smiley / Alex Kucherov
Usman (RU / 0)
8/31/19
77.35

23.23
Sergey Kurokhtin smiley
Usman (RU / 0)
8/31/19
71.09

21.73
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
8/29/19
23.77

20.86
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/28/19
41.23

38.01
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/28/19
5.31

124.47
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/26/19
149.35

58.40
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/25/19
58.63

26.86
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/24/19
12.59

22.08
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/24/19
9.42

31.89
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/23/19
166.88

33.72
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
8/22/19
94.14

56.06
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/20/19
28.20

44.79
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/20/19
3.80

141.78
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/19/19
17.47

13.48
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/15/19
114.01

24.81
Aleksey Grishin / Dmytry Borovyk
Vinon Gld (FR)
8/15/19
21.06

22.23
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/15/19
3.46

42.59
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/14/19
185.45

40.01
Aleksey Grishin / Dmytry Borovyk
Vinon Gld (FR)
8/13/19
53.75

15.89
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
8/13/19
50.47

24.54
Anton Minskiy smiley
Usman (RU / 0)
8/11/19
167.99

45.36
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
8/11/19
114.50

32.69
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/11/19
95.62

39.46
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
8/11/19
27.70

87.53
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/11/19
22.66

14.54
Oleg Minyukov smiley
Shchekino (RU / 0)
8/10/19
219.22

53.55
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/10/19
179.89

44.30
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
8/10/19
46.15

18.41
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/8/19
22.04

9.36
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/7/19
22.74

38.73
Oleg Minyukov smiley
Shchekino (RU / 0)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/15/19
54.39

59.70
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
9/13/19
48.64

53.38
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
9/8/19
95.73

105.78
Anton Minskiy smiley
Usman (RU / 0)
8/31/19
84.45

93.32
Anton Minskiy smiley / Alex Kucherov
Usman (RU / 0)
8/31/19
58.81

64.55
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
8/31/19
57.44

63.04
Sergey Kurokhtin smiley
Usman (RU / 0)
8/29/19
11.02

9.70
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/28/19
18.70

16.46
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/28/19
0.53

0.47
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/26/19
62.25

54.78
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/25/19
39.05

34.36
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/24/19
6.46

5.69
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/24/19
4.61

4.06
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/22/19
74.90

65.91
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/20/19
10.94

9.63
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/19/19
17.04

14.99
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/15/19
65.08

76.30
Aleksey Grishin / Dmytry Borovyk
Vinon Gld (FR)
8/15/19
12.36

10.88
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/15/19
1.54

1.36
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/14/19
0.70

0.77
Aleksey Grishin / Dmytry Borovyk
Vinon Gld (FR)
8/13/19
81.32

92.30
Anton Minskiy smiley
Usman (RU / 0)
8/13/19
48.40

53.49
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
8/11/19
64.03

73.15
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/11/19
54.82

64.27
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
8/11/19
43.37

38.16
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/11/19
41.17

45.18
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
8/10/19
81.30

95.33
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
8/10/19
42.13

48.14
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/10/19
19.27

16.96
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/8/19
67.79

77.46
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/5/19
3.18

3.64
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/4/19
59.75

68.26
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/3/19
70.31

80.33
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/3/19
45.85

38.28
Kirill Bulatov
Adagum (RU / 0)
8/3/19
33.32

29.32
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/3/19
0.98

0.86
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
7/28/19
19.14

16.84
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
7/27/19
15.40

16.91
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
7/27/19
12.44

10.95
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
7/27/19
7.97

7.02
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
7/21/19
85.46

75.21
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
7/21/19
75.23

82.56
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
7/20/19
54.76

48.19
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
7/20/19
43.74

48.00
Kristina Yaroshevich
Usman (RU / 0)
7/14/19
51.76

56.80
Kristina Yaroshevich
Usman (RU / 0)
7/14/19
20.23

17.80
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
7/13/19
16.85

14.83
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
7/7/19
45.82

40.32
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
7/7/19
14.98

16.44
Kristina Yaroshevich
Usman (RU / 0)
7/7/19
12.12

13.30
Sergey Kurokhtin smiley
Usman (RU / 0)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/21/19
117.13

49.16
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/21/19
101.64

35.35
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/21/19
73.79

51.51
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/21/19
68.43

44.91
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/15/19
258.74

56.78
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
9/14/19
151.16

66.49
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/14/19
70.53

30.40
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/13/19
255.73

58.97
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
9/12/19
80.63

48.37
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/11/19
57.50

23.63
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
237.45

108.87
Anton Minskiy smiley
Usman (RU / 0)
9/8/19
187.35

38.08
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
86.36

66.64
Dmitry Glotikov
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
72.85

60.14
Dmitry Glotikov
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
68.06

68.20
Dmitry Glotikov smiley
Shchekino (RU / 0)
9/8/19
52.49

49.06
Kirill Bulatov
Shchekino (RU / 0)
9/7/19
38.98

32.06
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/7/19
27.44

59.31
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
9/1/19
186.43

33.98
Sergey Kurokhtin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/31/19
307.71

64.33
Sergey Kurokhtin smiley
Usman (RU / 0)
8/31/19
306.12

64.79
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
8/31/19
251.38

93.62
Anton Minskiy smiley / Alex Kucherov
Usman (RU / 0)
8/29/19
81.50

42.27
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/28/19
107.41

46.57
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/28/19
16.37

103.14
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/26/19
341.97

72.43
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/25/19
242.13

56.71
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/24/19
57.98

59.81
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/24/19
38.75

30.55
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/23/19
256.26

37.63
Aleksey Grishin
Shchekino (RU / 0)
8/22/19
633.63

56.32
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/20/19
254.15

43.23
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/20/19
44.26

127.07
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/19/19
109.75

35.78
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/15/19
352.72

73.53
Aleksey Grishin / Dmytry Borovyk
Vinon Gld (FR)
8/15/19
86.87

33.97
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/15/19
29.34

65.80
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/14/19
481.94

86.66
Aleksey Grishin / Dmytry Borovyk
Vinon Gld (FR)
8/13/19
257.33

54.29
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
8/13/19
207.52

89.82
Anton Minskiy smiley
Usman (RU / 0)
8/11/19
264.76

39.63
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/11/19
241.62

63.37
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
8/11/19
235.25

72.34
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/11/19
211.97

28.81
Oleg Minyukov smiley
Shchekino (RU / 0)
8/11/19
166.98

50.40
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
8/10/19
458.52

84.31
Aleksey Grishin
Vinon Gld (FR)
8/10/19
283.70

65.36
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/10/19
127.53

32.14
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
8/8/19
392.66

77.39
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/7/19
149.69

49.47
Oleg Minyukov smiley
Shchekino (RU / 0)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
8/31/19
180.69

55.48
Kristina Yaroshevich smiley
Usman (RU / 0)
8/31/19
175.38

54.09
Sergey Kurokhtin smiley
Usman (RU / 0)
8/26/19
167.86

66.05
Evgeny Nabiulin smiley
Usman (RU / 0)
6/16/19
89.63

47.93
Sergey Kurokhtin smiley
Usman (RU / 0)
6/16/19
89.63

47.90
Kristina Yaroshevich
Usman (RU / 0)
4/25/19
81.44

24.21
Alexey Kucherov
Prievidza (TS / SK)
Bürklin
Deutscher Wetterdienst
Bitterwasser
Air Avionics
Tost
TopMeteo
Rent a Glider
Peter H. Braasch
DG Flugzeugbau
Alexander Schleicher
Siebert
LXNAV
Cobra Trailer
binder
ILEC
HPH
LANGE Aviation GmbH
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
Jonker Sailplanes
WINTER Instruments
navITer
IMI Gliding
Clouddancers
FLARM
M+D Flugzeugbau
FLIGHT TEAM
Segelflugschule Wasserkuppe